Details found: 2
Page 1 of 1
Records Per Page: 
  Id หน่วยรับลงทะเบียน จำนวนครอบครัว จำนวนนักเรียน หมายเหตุ  
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 27 36  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 7 7