Details found: 10
Page 1 of 1
Records Per Page: 
  Id สาระวิชา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ปีการศึกษา หมายเหตุ  
1 401 สาระทักษะการเรียนรู้ 38.46 40.7 2559  
2 402 สาระความรู้พื้นฐาน 35.62 37.94 2559  
3 403 สาระการประกอบอาชีพ 41.1 48.03 2559  
4 404 สาระทักษะการดำเนินชีวิต 50.85 58.09 2559  
5 405 สาระการพัฒนาสังคม 44.23 46.03 2559  
6 401 สาระทักษะการเรียนรู้ 40.72 46.14 2560  
7 402 สาระความรู้พื้นฐาน 34.76 38.45 2560  
8 403 สาระการประกอบอาชีพ 41.57 46.48 2560  
9 404 สาระทักษะการดำเนินชีวิต 49.61 56.21 2560  
10 405 สาระการพัฒนาสังคม 44.4 48.68 2560