Details found: 10
Page 1 of 1
Records Per Page: 
  Id สาระวิชา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ปีการศึกษา หมายเหตุ  
1 411 สาระทักษะการเรียนรู้ 40.66 45.61 2559  
2 412 สาระความรู้พื้นฐาน 32.3 34.31 2559  
3 413 สาระการประกอบอาชีพ 41.43 46.21 2559  
4 414 สาระทักษะการดำเนินชีวิต 46.28 52.98 2559  
5 415 สาระการพัฒนาสังคม 37.56 41.32 2559  
6 411 สาระทักษะการเรียนรู้ 36.92 43.16 2560  
7 412 สาระความรู้พื้นฐาน 30.33 32.42 2560  
8 413 สาระการประกอบอาชีพ 42.56 48.99 2560  
9 414 สาระทักษะการดำเนินชีวิต 45.36 52.11 2560  
10 415 สาระการพัฒนาสังคม 36.27 40.45 2560