Details found: 10
Page 1 of 1
Records Per Page: 
  Id สาระวิชา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ปีการศึกษา หมายเหตุ  
1 421 สาระทักษะการเรียนรู้ 40.1 46.42 2559  
2 422 สาระความรู้พื้นฐาน 31.49 35.61 2559  
3 423 สาระการประกอบอาชีพ 26.8 29.94 2559  
4 424 สาระทักษะการดำเนินชีวิต 35.8 41.68 2559  
5 425 สาระการพัฒนาสังคม 34.64 38.47 2559  
6 421 สาระทักษะการเรียนรู้ 34.5 40.64 2560  
7 422 สาระความรู้พื้นฐาน 27.48 31.46 2560  
8 423 สาระการประกอบอาชีพ 37.55 46.09 2560  
9 424 สาระทักษะการดำเนินชีวิต 39.61 46.62 2560  
10 425 สาระการพัฒนาสังคม 25.96 28.04 2560