Details found: 14
Page 1 of 1
Records Per Page: 
  Id หน่วยงานต้นสังกัด จำนวนสถานศึกษา ต้อนสังกัด(ระดับกรม) หมายเหตุ  
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 สพฐ.  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ภูเก็ต) 7 สพฐ.  
3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภูเก็ต) 3 สพฐ.  
4 โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนสายสามัญ 23 สช.  
5 โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนนานาชาติ 11 สช.  
6 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต 3 สช.  
7 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ 100 สช.  
8 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทศิลปะ ดนตรีและกีฬา 15 สช.  
9 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา 36 สช.  
10 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา 1 สช.  
11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ภูเก็ต) 24 อปท.  
12 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ภูเก็ต) 6 สอศ.  
13 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ภูเก็ต) 2 สกอ.  
14 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ภูเก็ต) 3 กศน.